Carta de Joan Josep Nuet, Secretari General de Comunistes de Catalunya, a la militància del partit.

Ara farà 30 anys que vaig començar la meva militància comunista, un període que et comença a permetre tenir una certa perspectiva dels esdeveniments històrics, de la mateixa evolució de persones i idees.

Ara fa un any del “Congrés d’Unitat Comunista” d’1 de novembre de 2014 on va néixer Comunistes de Catalunya i fa setmanes de la darrera reunió del Comitè Central d’octubre on vam acordar convocar una Conferència politicoorganitzativa del Partit a començament de 2016.

Encara que fa només un any del Congrés i 10 mesos de l’informe d’estratègia política per l’any 2015, “Ruptura Democràtica i Lluita de Classes” pot semblar que el que allí vam discutir i acordar queda molt més lluny en el temps i podria pensar-se que la política del Partit en poc temps ha quedat desfasada i fins i tot superada pels esdeveniments.

La crisi capitalista actual provoca temps de gran volatilitat, el que James K. Galbraith anomena “El final de la normalitat” on les certeses del passat recent desapareixen i s’estan reconstruint nous paradigmes, on l’oligarquia va de bòlit assajant nous i millors mecanismes d’explotació i intentant que no quallin les experiències més o menys organitzades de lluita política que qüestionen els mecanismes de reproducció del seu poder. Aquí és on els i les comunistes han de mantenir la tensió entre la seva experiència històrica i les noves formes en què apareixen les concrecions organitzades de lluita política.

Els comunistes no podem quedar sorpresos per aquestes noves contradiccions que la lluita política presenta, i no es una opció el replegament de renúncia a la unitat i el canvi que dibuixin escenaris alternatius a la sortida, amb dolor sostingut, que la crisi capitalista té planificat per la classe treballadora i les classes populars.

Els problemes i les contradiccions no ens poden portar a qüestionar la política d’unitat i confluència i avançar en la teoria reaccionaria que precisament la unitat i la confluència són l’origen del mal, són la renúncia al projecte revolucionari i transformador.

És cert, ho dèiem al darrer informe del Comitè Central, algunes coses del que s’anomena “nova política” han presentat un comportament decebedor “Van tenir-se poc en compte aspectes com la manca de mobilització, el fet que una part de l’activisme social va traspassar part de la seva energia al cicle polític i especialment als nous actors polítics. També va menystenir-se la capacitat del sistema capitalista, una vegada passat el primer cicle de la mobilització (vagues generals, 15M i marees), de crear respostes assimilables pel mateix, que criticaven determinats aspectes com la corrupció i rejovenien la imatge, però acceptaven plenament les polítiques neoliberals, especialment en els aspectes de política econòmica i model social. Aquest fenomen explica l’aparició de Ciutadans. 

També cal destacar que els nous fenòmens polítics van ràpidament créixer gràcies a les xarxes socials i a la cultura televisiva i que a vegades això significava desenvolupar unes formes de fer política excessivament superficials, basades en el culte al líder televisiu, una excessiva transversalitat que desdibuixava els compromisos i l’adscripció ideològica a l’esquerra i la manca d’organització i estructuració.”

Però crec fermament que el fet essencial que havíem afirmat fa 10 mesos encara és plenament vigent, dèiem a l’informe del Comitè Central de 31 de gener de 2015:

Han aparegut nous fenòmens socials fruit de la crisi del model econòmic, polític i territorial..., el 15-M, les mobilitzacions per la salut pública, l’habitatge, l’ensenyament públic o el dret a decidir han polititzat a amplis sectors socials de forma diferent a com generacions anteriors van participar de la mobilització i de la política... Apareix un debat en les esquerres plurals catalanes i espanyoles entre resistir amb els instruments actuals de què disposem i esperar que passi l’efervescència dels nous subjectes polítics en aquest 2015, o apostar de forma decidida per inserir-nos en el corrent de canvi cercant noves formes organitzatives flexibles. L’esperit del Nou Espai sempre va pretendre no deixar ningú enrere (allò de sumar sumant i no restant) però de forma decidida caminar en una redimensió de l’espai de l’esquerra transformadora que es veia inevitable i desitjable per reconnectar amb la nova repolitització que ja apareixia de forma evident. Així doncs cal apostar de forma decidida per la participació en la ruptura política i començar a dimensionar les formes i les adaptacions necessàries perquè això sigui possible. No podem establir amb els actors polítics i socials un diàleg circumscrit a les formes polítiques clàssiques i cal trobar noves formes organitzatives.

http://bloc.comunistes.cat/2015/02/ruptura-democratica-i-lluita-de-classes.html#catala

I dèiem a l’informe del Comitè Central de 17 d’octubre de 2015:

Ara afrontem tant els comunistes catalans com els comunistes gallecs si els espais de confluència desenvolupats en aquests dos territoris històrics han d’adaptar-se o no al desacord anteriorment expressat. Cal també la possibilitat de preservar el preacord gallec i català... Cap de les decisions que prendrem estan exemptes de contradiccions, però caldria combinar 2 preceptes;
1. Mantenir el marc de Projecte Federal amb IU, com a referència estatal, tot tenint en compte que IU es veu, ara si, definitivament obligada, després del 20D, a concretar la refundació tantes vegades afirmada però tantes vegades de facto negada.
2. Preservar l’espai unitari català aconseguit, que provisionalment s’anomena Cat sí que es pot, al qual s’incorporaria BCN en Comú. Pels Comunistes de Catalunya aquest nou instrument que formarien persones independents, BCNComú, ICV, Podem, Equo i EUiA hauria d'anar esdevenint un nou subjecte polític i electoral clau en la fase de refundació de l’esquerra transformadora i dels nous espais polítics i que superi els errors, desenfocs i sectarismes acumulats fins al moment.

La concreció electoral dels acords unitaris per les llistes del 20D haurien de respectar els dos preceptes i fer-los compatibles tal com assenyala l’acord del CPF d’IU del 3 d’Octubre.

http://bloc.comunistes.cat/2015/10/informe-del-comite-central-de.html

Així doncs, un partit comunista no pot participar de forma exitosa en concrecions de lluita política que són forçosament contradictòries sense amarrar els seus aspectes estratègics amb perspectiva revolucionària a mig i llarg termini, tal com vam fer al gener, fa ara 10 mesos. Imagino ara el debat per exemple entre la militància del PCP a Portugal, després de la decisió del Partit de participar en un Govern d’esquerres que de ben segur presentarà noves oportunitats però també noves contradiccions.

El canvi que nosaltres defensem necessita (en això el consens és absolut) els quadres i la militància, les idees i la ideologia que els comunistes atresorem, però difícilment aconseguirem aquesta participació qualitativa a les taules de negociació. Cal un nou impuls de participació per convertir-nos en persones i estructures útils per noves generacions de persones que donen el primer pas per fer política. Els prejudicis històrics i les sinergies negatives que el capitalisme en crisi imposa als comportaments i formes d’organitzar la política només podran ser superades amb altes dosis de lleialtat i esperit unitari i d’això els comunistes n'hem estat sempre plens i plenes al llarg de la nostra llarga història, estic segur que ara no serà diferent, Salut i República.

Joan Josep Nuet i Pujals
Secretari General de Comunistes de Catalunya


Versión en Castellano

Carta de Joan Josep Nuet, Secretario General de Comunistas de Cataluña, a la militancia del partido


Ahora hará 30 años que empecé mi militancia comunista, un periodo que te empieza a permitir tener una cierta perspectiva de los acontecimientos históricos, de la misma evolución de personas e ideas.

Hace un año del "Congreso de Unidad Comunista" del 1 de noviembre de 2014 en la que nació Comunistes de Catalunya y hace semanas de la última reunión del Comité Central de octubre donde acordamos convocar una Conferencia político-organizativa del Partido a principios de 2016.

Aunque hace sólo un año del Congreso y 10 meses del informe de estrategia política para el año 2015, "Ruptura Democrática y Lucha de Clases" puede parecer que lo que allí discutimos y acordamos queda muy lejos en el tiempo y podría pensarse que la política del Partido en poco tiempo ha quedado desfasada e incluso superada por los acontecimientos.

La crisis capitalista actual provoca tiempos de gran volatilidad, lo que James K. Galbraith llama "El final de la normalidad" donde las certezas del pasado reciente desaparecen y se están reconstruyendo nuevos paradigmas, donde la oligarquía anda de cabeza ensayando nuevos y mejores mecanismos de explotación e intentando que no cuajen las experiencias más o menos organizadas de lucha política que cuestionan los mecanismos de reproducción de su poder. Aquí es donde los y las comunistas deben mantener la tensión entre su experiencia histórica y las nuevas formas en que aparecen las concreciones organizadas de lucha política.

Los comunistas no podemos quedar sorprendidos por estas nuevas contradicciones que la lucha política presenta, y no es una opción el repliegue de renuncia a la unidad y el cambio que dibujen escenarios alternativos a la salida, con dolor sostenido, que la crisis capitalista tiene planificada para la clase trabajadora y las clases populares.

Los problemas y las contradicciones no nos pueden llevar a cuestionar la política de unidad y confluencia y avanzar en la teoría reaccionaria que precisamente la unidad y la confluencia son el origen del mal, son la renuncia al proyecto revolucionario y transformador.

Es cierto, lo decíamos en el último informe del Comité Central, algunas cosas de lo que se denomina "nueva política" han presentado un comportamiento decepcionante "Tuvieron poco en cuenta aspectos como la falta de movilización, el hecho de que una parte de la activismo social traspasó parte de su energía al ciclo político y especialmente a los nuevos actores políticos. También se menospreció la capacidad del sistema capitalista, una vez pasado el primer ciclo de la movilización (huelgas generales, 15M y mareas), de crear respuestas asimilables por él mismo, que criticaban determinados aspectos como la corrupción y rejuvenecían la imagen, pero aceptaban plenamente las políticas neoliberales, especialmente en los aspectos de política económica y modelo social. Este fenómeno explica la aparición de Ciudadanos. También cabe destacar que los nuevos fenómenos políticos rápidamente creció gracias a las redes sociales ya la cultura televisiva y que a veces esto significaba desarrollar unas formas de hacer política excesivamente superficiales, basadas en el culto al líder televisivo, una excesiva transversalidad que desdibujaba los compromisos y la adscripción ideológica a la izquierda y la falta de organización y estructuración. "

Pero creo firmemente que el hecho esencial que habíamos afirmado hace 10 meses aún es plenamente vigente, decíamos en el informe del Comité Central de 31 de enero de 2015:

Han aparecido nuevos fenómenos sociales fruto de la crisis del modelo económico, político y territorial ..., el 15-M, las movilizaciones para la salud pública, la vivienda, la enseñanza pública o el derecho a decidir han politizado a amplios sectores sociales de forma diferente a como generaciones anteriores participaron de la movilización y de la política ... Aparece un debate en las izquierdas plurales españolas entre resistir con los instrumentos actuales de que disponemos y esperar que pase la efervescencia de los nuevos sujetos políticos en este 2015, o apostar de forma decidida por insertarnos en la corriente de cambio buscando nuevas formas organizativas flexibles. El espíritu del Nuevo Espacio siempre pretendió no dejar a nadie atrás (lo de sumar sumando y no restando) pero de forma decidida caminó en una redimensión del espacio de la izquierda transformadora que se veía inevitable y deseable para reconectar con la nueva repolitización que ya aparecía de forma evidente. Así pues hay que apostar de forma decidida por la participación en la ruptura política y empezar a dimensionar las formas y las adaptaciones necesarias para que esto sea posible. No podemos establecer con los actores políticos y sociales un diálogo circunscrito a las formas políticas clásicas y hay que encontrar nuevas formas organizativas.

http://bloc.comunistes.cat/2015/02/ruptura-democratica-i-lluita-de-classes.html#catala

Y decíamos en el informe del Comité Central de 17 de octubre de 2015:

Ahora afrontamos tanto los comunistas catalanes como los comunistas gallegos si los espacios de confluencia desarrollados en estos dos territorios históricos han de adaptarse o no al desacuerdo anteriormente expresado. Hay también la posibilidad de preservar el preacuerdo gallego y catalán ... Ninguna de las decisiones que tomaremos están exentas de contradicciones, pero habría que combinar dos preceptos;
1. Mantener el marco de Proyecto Federal con IU, como referencia estatal, teniendo en cuenta que IU se ve, ahora sí, definitivamente obligada, después del 20D, a concretar la refundación tantas veces afirmada pero tantas veces de facto negada.
2. Preservar el espacio unitario catalán conseguido, que provisionalmente se llama Cat Sí que es Pot, al que se incorporaría BCN en Comú. Para los Comunistas de Cataluña este nuevo instrumento que formarían personas independientes, BCNComú, ICV, Podemos, Equo y EUiA debería ir convirtiéndose en un nuevo sujeto político y electoral clave en la fase de refundación de la izquierda transformadora y los nuevos espacios políticos y que supere los errores, desenfocar y sectarismos acumulados hasta el momento.

La concreción electoral de los acuerdos unitarios para las listas del 20D deberían respetar los dos preceptos y hacerlos compatibles tal como señala el acuerdo del CPF de IU del 3 de Octubre.

http://bloc.comunistes.cat/2015/10/informe-del-comite-central-de.html

Así pues, un partido comunista no puede participar de forma exitosa en concreciones de lucha política que son forzosamente contradictorias sin amarrar sus aspectos estratégicos con perspectiva revolucionaria a medio y largo plazo, tal como hicimos en enero, hace ahora 10 meses. Imagino ahora el debate por ejemplo entre la militancia del PCP en Portugal, tras la decisión del Partido de participar en un Gobierno de izquierdas que seguro presentará nuevas oportunidades pero también nuevas contradicciones.

El cambio que nosotros defendemos necesita (en esto el consenso es absoluto) los cuadros y la militancia, las ideas y la ideología que los comunistas atesoramos, pero difícilmente conseguiremos esta participación cualitativa en las mesas de negociación. Es necesario un nuevo impulso de participación para convertirnos en personas y estructuras útiles para nuevas generaciones de personas que dan el primer paso para hacer política. Los prejuicios históricos y las sinergias negativas que el capitalismo en crisis impone a los comportamientos y formas de organizar la política sólo podrán ser superadas con altas dosis de lealtad y espíritu unitario y de eso los comunistas hemos estado siempre llenos y llenas a lo largo de nuestra larga historia, estoy seguro de que ahora no será diferente, Salud y República.

Joan Josep Nuet y Pujals
Secretario General de Comunistas de Cataluña

Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma