Comunicat de Comunistes de Catalunya amb el posicionament davant el terrorisme masclista i l’holocaust feminicida. (Català | Castellano)

Aquest estiu estem vivint un agreujament de la violència masclista. Durant el Juliol i l’agost han estat almenys 12 dones assassinades a l’estat espanyol.

El feminicidi suma 730 dones assassinades des de l’any 2003 a l’estat espanyol, en dades oficials, les organitzacions feministes eleven aquesta macabra xifra a dos centenars més. S’ha de tenir en compte, que moltes vegades els assassins acaben amb la vida de les filles i fills com una manera de maltractar la dona.
La societat, a través dels mitjans de comunicació, ens presenta aquests assassinats com un fet inevitable, fruit d’unes ments malaltes. Despersonalitzen la víctima i són exquisits amb l’assassí masclista.

Els assassinats de dones a mans de les seves parelles o ex parelles, no té res d”accident”. Ans al contrari, és l’expressió més brutal del patriarcat, que considera les dones en un pla d’inferioritat respecte dels homes. Trobem les expressions del patriarcat en moltes instàncies de la societat: des de ministres que fan lleis per tutelar les dones en les seves decisions i conculcar-nos els nostres drets humans i de ciutadania, passant per polítics que se’n riuen de les dones maltractades, fan acudits amb l’assetjament sexual, o senten càtedra reproduint estereotips de dona objecte, despersonalitzada. Però també en la vida quotidiana, quan les noies i nois joves han interioritzat com a “normal” el control d’ells cap a elles, l’assetjament a través de les xarxes... O determinats anuncis dels mitjans de comunicació, l’ús dels espais entre nois i noies als patis de les escoles, les fotos dels “homes importants” que dominen el món...
No oblidem, que els governs de PP i CiU han estat col·laboradors necessaris en aquesta embranzida del terrorisme masclista, amb el consegüent increment de dones maltractades i assassinades, perquè amb les retallades en serveis socials, sanitaris, i dels serveis públics en general, els han deixat sense recursos i han impossibilitat el desplegament de lleis i protocols per protegir-les.

Hem d’aturar aquests assassinats. El patriarcat no s’acabarà en un dia, però es poden activar mesures concretes que aturin els feminicidis.

-Que es reconegui el feminicidi i tingui tractament de terrorisme.

-Actuació d’ofici de la fiscalia, hi hagi o no denúncia, davant indicis de violència de gènere o maltractament.

-En els casos existents i identificats de violència de gènere, que s’actuï immediatament per protegir la víctima i si hi ha menors, per protegir-los també, amb totes les conseqüències.

-Que es consideri delicte l’apologia de la violència masclista i del masclisme, la relativització del feminicidi, o manifestacions que atemptin contra el prestigi, el crèdit o els drets humans de les dones, o suposin vexació i/o humiliació que atempti contra la integritat moral de les dones.

-Exigim aquestes mesures d’urgència, que s’han d’implementar de forma immediata, mitjançant un pla de xoc que abordi d’una vegada i per totes aquesta massacre a terminis.

-Exigim l’aplicació i l’acompliment de les lleis i protocols ja existents i la seva adequació en allò que sigui necessari per a fer-los efectius i àgils, perquè, no oblidem, que darrere d’una dona assassinada hi ha anys de patiment de la violència masclista: agressions, insults, amenaces, etc.

A més llarg termini, calen mesures educatives, de prevenció, de protecció, de suport. En aquest sentit, a Catalunya existeix una Llei integral dels Drets de les Dones contra la Violència Masclista que no s’ha desenvolupat amb “l’excusa” de la falta de pressupost. Caldria desenvolupar-la en tots els seus aspectes, actualitzant aquells aspectes que calgui.

Exigim la implicació de totes les administracions públiques, sense excepció, per perseguir aquesta xacra, fent polítiques actives d’eradicació de les violències de gènere i castigant les persones físiques o jurídiques que les exerceixin, les provoquin o les tolerin. El sector públic no pot contractar, subvencionar o col·laborar, de cap manera, amb els terroristes masclistes o els seus còmplices.

Exigim a tota la societat, homes i dones, que es posicioni, clarament contra els assassinats a les dones.


Com a Partit Comunista no podem acceptar la violència d’una part de la societat cap a l’altra.
Demanem als nostres camarades que es posicionen de manera rotunda en contra dels assassinats; aquest no és un tema de “dones”. Els homes han de demostrar, públicament que rebutgen la violència masclista.

Exigim tolerància zero als maltractaments.

Comunistes de Catalunya condemnem sense pal·liatius les violències de gènere en totes les seves manifestacions, ens solidaritzem amb les víctimes i les seves famílies i seguim lluitant per superar la societat capitalista i patriarcal i per conquerir un món on cap ésser humà hagi d’estar sotmès a cap altre.

Perquè no són mortes, són assassinades.
Perquè el masclisme mata i estem davant d’un feminicidi a mans del terrorisme masclista.

Comunistes de Catalunya
19 d’agost de 2015


Versión en castellano

Contra el terrorismo machista
Posicionamiento de Comunistes de Catalunya ante el terrorismo machista y el holocausto feminicida.

Este verano estamos viviendo un agravamiento de la violencia machista. Durante Julio y Agosto han sido, al menos, 12 mujeres asesinadas en el estado español.

El feminicidio suma 730 mujeres asesinadas, desde el año 2003, en el estado español, en datos oficiales, las organizaciones feministas elevan esta macabra cifra a dos centenares más. Se tiene que tener en cuenta, que muchas veces los asesinos acaban con la vida de las hijas e hijos como una manera de maltratar a la mujer.

La sociedad, a través de los medios de comunicación, nos presenta estos asesinatos como un hecho inevitable, fruto de unas mentes enfermas. Despersonalizan a la víctima y son exquisitos con el asesino machista.

Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, no tiene nada de “accidente”. Más bien al contrario, es la expresión más brutal del patriarcado, que considera a las mujeres en un plano de inferioridad respeto a los hombres. Encontramos las expresiones del patriarcado en muchas instancias de la sociedad: desde ministros que hacen leyes para tutelar las a mujeres en sus decisiones y conculcarnos nuestros derechos humanos y de ciudadanía, pasando por políticos que se ríen de las mujeres maltratadas, hacen chistes con el acoso sexual, o sientan cátedra reproduciendo estereotipos de mujer objeto, despersonalizada. Pero también en la vida cotidiana, cuando las chicas y chicos jóvenes han interiorizado como “normal” el control de ellos hacia ellas, el acoso a través de las redes... O determinados anuncios de los medios de comunicación, el uso de los espacios entre chicos y chicas en los patios de las escuelas, las fotos de los “hombres importantes” que dominan el mundo...

No olvidamos, que los gobiernos de PP y CiU han sido colaboradores necesarios en este impulso del terrorismo machista, con el consecuente incremento de mujeres maltratadas y asesinadas, porque con los recortes en servicios sociales, sanitarios, y de los servicios públicos en general, los han dejado sin recursos y han imposibilitado el despliegue de leyes y protocolos para protegerlas.

Tenemos que parar estos asesinatos. El patriarcado no se acabará en un día, pero se pueden activar medidas concretas que paren los feminicidios.

-Que se reconozca el feminicidio y tenga tratamiento de terrorismo.-Actuación de oficio de la fiscalía, haya o no denuncia, ante indicios de violencia de género o maltrato.-En los casos existentes e identificados de violencia de género, que se actúe inmediatamente para proteger la víctima y si hay menores, para protegerlos también, con todas las consecuencias.-Que se considere delito la apología de la violencia machista y del machismo, la relativización del feminicidio, o manifestaciones que atenten contra el prestigio, el crédito o los derechos humanos de las mujeres, o supongan vejación y/o humillación que atente contra la integridad moral de las mujeres.-Exigimos estas medidas de urgencia, que se tienen que implementar de forma inmediata, mediante un plan de choque que aborde, de una vez y por todas, esta masacre a plazos.-Exigimos la aplicación y el cumplimiento de las leyes y protocolos, ya existentes, y su adecuación en aquello que sea necesario para hacerlos efectivos y ágiles, porque, no olvidemos, que detrás de una mujer asesinada hay años de sufrimiento de la violencia machista: agresiones, insultos, amenazas, etc. 

A mas largo plazo, hacen falta medidas educativas, de prevención, de protección, de apoyo. En este sentido, en Catalunya existe una Ley integral de los Derechos de las Mujeres contra la Violencia Machista que no se ha desarrollado con “la excusa” de la falta de presupuesto. Habría que desarrollarla en todos sus aspectos, actualizando aquellos aspectos que haga falta.Exigimos la implicación de todas las administraciones públicas, sin excepción, para perseguir esta lacra, realizando políticas activas de erradicación de las violencias de género y castigando las personas físicas o jurídicas que las ejerzan, las provoquen o las toleren. Ningún dinero público puede contratar, subvencionar o ir a parar, de ninguna forma, a los terroristas machistas o a sus cómplices.Pero además exigimos a toda la sociedad, hombres y mujeres, que se posicione, claramente contra los asesinatos a las mujeres. 
Como Partido Comunista no podemos aceptar la violencia de una parte de la sociedad hacia la otra. 
Pedimos a nuestros camaradas que se posicionan de manera rotunda en contra de los asesinatos; este no es un tema de “mujeres”. Los hombres tienen que demostrar, públicamente que rechazan la violencia machista.

Exigimos tolerancia cero a los maltratos.

Comunistas de Cataluña condenamos sin paliativos las violencias de género, en todas sus manifestaciones, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias y seguimos luchando para superar la sociedad capitalista y patriarcal y para conquistar un mundo donde ningún ser humano tenga que estar sometido a ningún otro.

Porque no son muertas, son asesinadas.
Porque el machismo mata y estamos ante un feminicidio a manos del terrorismo machista.
Comunistes de Catalunya 

19 de agosto de 2015

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma