Comunicat de Comunistes de Catalunya a propòsit del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). (en català - en castellano)

Per a Comunistes de Catalunya, el recent preacord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva (III AENC) suscita algunes reflexions que ens porten a un dels debats centrals del sindicalisme de classe avui: el valor actual de la política de diàleg i concertació social en l'estratègia sindical.

Es fa necessari fer un breu repàs per contextualitzar aquest preacord. Des de l'inici de la legislatura el govern del PP va optar per l'adopció unilateral de mesures legislatives fent saltar pels aires el model de diàleg i concertació social amb l'objectiu de desregular la negociació col·lectiva i individualitzar per devaluar les condicions de treball i salarials de la classe treballadora.

La reforma laboral del 2012 va ser imposada pel govern del PP tres setmanes després de la signatura del II AENC, una reforma que paradoxalment va ser reclamada, orientada i animada per la gran patronal, que unes setmanes abans havien signat el AENC, deixant patent la comunió en l'estratègia entre govern i patronal, que en funció dels seus interessos unes vegades reclama l'autonomia de les parts i altres la intervenció unilateral del govern per flexibilitzar el mercat de treball.

El II AENC establia com a base per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació la moderació salarial, al costat de la moderació dels beneficis per dirigir els excedents a inversions de reposició i ampliació. Mentre el primer objectiu s'ha complert amb escreix, el segon ha quedat en una mera declaració d'intencions. Des de l'inici de la crisi els salaris mitjans dels treballadors amb ingressos més baixos van caure un 14% mentre que els salaris mitjans dels quals més guanyaven van pujar un 5,3%, la bretxa salarial s'ha incrementat, la baixada del poder adquisitiu s'ha situat en més del 16%, el pes dels salaris ha disminuït un 8% en relació al PIB, un 24% d'atur que estan patint fonamentalment els treballadors amb menys qualificació, i un creixement de la desigualtat d'un 20%. Mentre l'augment de beneficis de les empreses que cotitzen en borsa se situen en el 64% només en l'any 2.014 (33.200 milions d'euros).

I resulta que el III AENC torna a situar els mateixos eixos, les mateixes bones intencions en una sèrie de recomanacions, orientacions amb l'objectiu d'impulsar la creació d'ocupació sense definir compromisos concrets i avaluables, situant un sostre de pujada salarial, sense uns mínims de recuperació del poder adquisitiu perdut, desvinculant en l'últim any l'IPC com a referència per l'increment dels salaris, i validant alguns aspectes fonamentals de la reforma laboral del 2012.

La voluntat i prepotència patronal queda palesa en les declaracions realitzades posteriorment a la signatura del preacord, en el qual es manifesta que els límits d'increment fins a l'1% no vol dir que hi hagi una pujada salarial, també es pot donar un decreixement salarial de -0,2% per exemple, tot això al costat de la seva preocupació per l'assemblearisme i la seva decidida aposta per la modernització dels sindicats, una preocupació que cobra tot el sentit des d'una lògica capitalista.

El recent preacord suscita algunes reflexions sobre el qual, el com i el quan que ens porten a un dels debats centrals del sindicalisme de classe avui: el valor actual de la política de diàleg i concertació social en l'estratègia sindical.

No es tracta de banalitzar el debat sobre si han d’haver-hi o no acords amb les patronals i els governs, és clar que n'hi ha d'haver! Més encara quan es pretén posar fi a l'exercici del dret a la negociació col·lectiva, fer que desaparegui o minimitzar el seu valor.

Però en aquest cas es tracta d'un preacord que és el resultat de la debilitat i el desequilibri de forces del moviment sindical organitzat, del buit en la definició d'una estratègia global després de la resposta reactiva amb la vaga general davant la reforma del 2012, que pot portar a la temptació de legitimar-se en cada nou acord.

L'eix central de l'estratègia i l'acció del moviment sindical no pot ser el diàleg i concertació social com un fi en si mateix, com l'única solució possible, no poden ser acords que no abordin un canvi real de les polítiques econòmiques i empresarials, sinó el combat contra aquestes polítiques pròpies d'un capitalisme salvatge que no té altra finalitat que l'explotació de molts en benefici d'uns pocs.

Sovint s'ha presentat la política de diàleg social com l'única possible, però no es pot dir que durant aquests anys hagi estat molt reeixida, per això mateix no es pot defugir la necessitat de plantejar un canvi de rumb.

Cal un canvi, cal organitzar el conflicte social, per a això cal enfortir la unitat dels treballadors i el seu sentit de pertinença de classe amb un programa d'acció del moviment sindical que prepari les condicions subjectives per recuperar drets i capacitat contractual dels treballadors.

És imprescindible un canvi cultural per transitar des d'un sindicalisme de tutela i delegació cap a un altre de participació, per situar els treballadors com a subjectes protagonistes i coresponsables dels canvis. El moviment sindical com a estimulador de consciència i d’identitat de classe, ha de ser generador de contrapoders reals en el centre de treball i socialment.

I en aquest escenari és necessària l'aliança de les forces de l'esquerra social, una major relació del moviment sindical amb els moviments polítics i socials, la confluència de les lluites socials per, des de la unitat en un programa d'acció comuna, confrontar un model social diferent al qual ens estan imposant. En aquest sentit el moviment sindical des de la independència i autonomia, que no des de la indiferència davant les polítiques i els governs que les apliquen, ha de ser actor fonamental en la construcció del procés. No hi haurà ruptura democràtica, sense unitat popular de tots els actors de l'esquerra política, social i sindical.

Està encara molt recent l'exemple de les eleccions municipals, que han tingut com a resultat en alguns casos la substitució de forces neoliberals, profundament inhumanes i antisocials, també en alguns casos de tint feixista, per amplis moviments d'unitat popular que tenen com a objectiu situar la política en primer terme i supeditar l'economia als drets socials i a les necessitats de les persones, en l'horitzó d'una transformació social. Un exemple que ens indica el camí a seguir.

Necessitem un projecte de confluència en l'acció i en els objectius amb totes les forces sindicals que comparteixin els objectius de defensar i millorar els drets laborals i de ciutadania. Un projecte que intensifiqui d'aquesta manera la nostra utilitat per als treballadors i les treballadores, davant del desencís existent pel que fa al moviment sindical en el seu conjunt.

Comunistes de Catalunya considerem que existeixen les condicions objectives i que cal potenciar les condicions subjectives, per a una gran mobilització laboral i social, que rellanci la Negociació Col·lectiva 2015-2016 i, per tant, la recuperació de drets, coincidint amb l'inici d'un nou cicle electoral polític, en el que també l'esquerra sindical té un important paper a jugar, mitjançant una campanya unitària de mobilització, que contribueixi a un procés d'apoderament i presa de consciència popular que faci possible una profunda transformació de l'escenari polític i social, des del protagonisme de la classe treballadora.

Perquè sols no podem, però junts som més i més forts.


Comunistes de Catalunya
Secretaria de Moviment Obrer

Barcelona, ​​a 1 de juny de 2.015Versión en castellano

Concertación social y sindicalismo de clase en época de cambio social: A propósito del III ANC


Para Comunistes de Catalunya, el reciente preacuerdo para el empleo y la negociación colectiva (III AENC) suscita algunas reflexiones que nos llevan a uno de los debates centrales del sindicalismo de clase hoy: el valor actual de la política de diálogo y concertación social en la estrategia sindical.

Se hace necesario hacer un breve repaso para contextualizar este preacuerdo. Desde el inicio de la legislatura el gobierno del PP optó por la adopción unilateral de medidas legislativas haciendo saltar por los aires el modelo de diálogo y concertación social con el objetivo de desregular la negociación colectiva e individualizarla para devaluar las condiciones de trabajo y salariales de la clase trabajadora.

La reforma laboral del 2012 fue impuesta por el gobierno del PP tres semanas después de la firma del II AENC, una reforma que paradójicamente fue reclamada, orientada y jaleada por la gran patronal, que unas semanas antes habían firmado el AENC, dejando patente la comunión en la estrategia entre gobierno y patronal, que en función de sus intereses unas veces reclama la autonomía de las partes y otras la intervención unilateral del gobierno para flexibilizar el mercado de trabajo.

El II AENC establecía como base para la reactivación económica y la creación de empleo la moderación salarial, junto a la moderación de los beneficios para dirigir los excedentes a inversiones de reposición y ampliación. Mientras el primer objetivo se ha cumplido con creces, el segundo ha quedado en una mera declaración de intenciones. Desde el inicio de la crisis los salarios medios de los trabajadores con ingresos más bajos cayeron un 14% mientras que los salarios medios de los que más ganaban subieron un 5,3% , la brecha salarial se ha incrementado, la bajada del poder adquisitivo se ha situado en más del 16%, el peso de los salarios ha disminuido un 8% en relación al PIB, un 24% de desempleo que están padeciendo fundamentalmente los trabajadores con menos cualificación, y un crecimiento de la desigualdad de un 20%. Mientras el aumento de beneficios de las empresas que cotizan en Bolsa se sitúan en 64% sólo en el año 2.014 (33.200 millones de euros).

Y resulta que el III AENC vuelve a situar los mismos ejes, las mismas buenas intenciones en una serie de recomendaciones, orientaciones con el objetivo de impulsar la creación de empleo sin definir compromisos concretos y evaluables, situando un techo de subida salarial, sin unos mínimos de recuperación del poder adquisitivo perdido, desvinculando en el último año el IPC como referencia para el incremento de los salarios, y validando algunos aspectos fundamentales de la reforma laboral del 2012.

La voluntad y prepotencia patronal queda patente en las declaraciones realizadas posteriormente a la firma del preacuerdo, en el que se manifiesta que los límites de incremento hasta el 1% no significa que exista una subida salarial, también se puede dar un decrecimiento salarial de -0,2% por ejemplo, todo ello junto a su preocupación por el asamblearismo y su decidida apuesta por la modernización de los sindicatos, una preocupación que cobra todo el sentido desde una lógica capitalista.

El reciente preacuerdo suscita algunas reflexiones sobre el qué, él como y él cuándo que nos llevan a uno de los debates centrales del sindicalismo de clase hoy: el valor actual de la política de diálogo y concertación social en la estrategia sindical.

No se trata de banalizar el debate sobre si tiene o no que haber acuerdos con las patronales y los gobiernos, ¡claro que tiene que haberlos! más aún cuando se quisiera poner fin al ejercicio del derecho a la negociación colectiva, que desapareciera o minimizar su valor.

Pero en este caso se trata de un preacuerdo que es el resultado de la debilidad y el desequilibrio de fuerzas del movimiento sindical organizado, del vacío en la definición de una estrategia global después de la respuesta reactiva con la huelga general ante la reforma del 2012, que puede llevar a la tentación de legitimarse en cada nuevo acuerdo.

El eje central de la estrategia y la acción del movimiento sindical no puede ser el dialogo y concertación social como un fin en sí mismo, como la única solución posible, no pueden ser acuerdos que no aborden un cambio real de las políticas económicas y empresariales, sino el combate contra esas políticas propias de un capitalismo salvaje que no tiene otra finalidad que la explotación de muchos en beneficio de unos pocos

A menudo se ha presentado la política de diálogo social como la única posible, sin embargo no se puede decir que durante estos años haya sido muy exitosa, por eso mismo no se puede rehuir la necesidad de plantear un cambio de rumbo.

Es necesario un cambio, es necesario organizar el conflicto social, para ello es necesario fortalecer la unidad de los trabajadores y su sentido de pertenencia de clase con un programa de acción del movimiento sindical que prepare las condiciones subjetivas para recuperar derechos y capacidad contractual de los trabajadores.

Es imprescindible un cambio cultural para transitar desde un sindicalismo de tutela y delegación hacia otro de participación, para situar a los trabajadores como sujetos protagonistas y corresponsables en los cambios. El movimiento sindical como estimulador de conciencia e identidad de clase, generador de contrapoderes reales en el centro de trabajo y socialmente.

Y en este escenario es necesaria la alianza de las fuerzas de la izquierda social, una mayor relación del movimiento sindical con los movimientos políticos y sociales, la confluencia de las luchas sociales para, desde la unidad en un programa de acción común, confrontar un modelo social distinto al que nos están imponiendo. En este sentido el movimiento sindical desde la independencia y autonomía, que no desde la indiferencia ante las políticas y los gobiernos que las aplican, tiene que ser actor fundamental en la construcción del proceso. No habrá ruptura democrática, sin unidad popular de todos los actores de la izquierda política, social y sindical.

Está aún muy reciente el ejemplo de las elecciones municipales, que han tenido como resultado en algunos casos la sustitución de fuerzas neoliberales, profundamente inhumanas y antisociales, también en algunos casos de tinte fascista, por amplios movimientos de unidad popular que tienen como objetivo situar la política en primer término y supeditar la economía a los derechos sociales y a las necesidades de las personas, en el horizonte de una transformación social. Un ejemplo que indica el camino a seguir.

Necesitamos un proyecto de confluencia en la acción y en los objetivos con todas las fuerzas sindicales que compartan los objetivos de defender y mejorar los derechos laborales y de ciudadanía. Un proyecto que intensifique de este modo nuestra utilidad para los/as trabajadores/as, frente al desencanto con respecto al movimiento sindical en su conjunto.

Comunistes de Catalunya consideramos que existen las condiciones objetivas y hemos de potenciar las condiciones subjetivas, para una gran movilización laboral y social, que relance la Negociación Colectiva 2.015 – 2.016 y, por tanto, la recuperación de derechos, coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo electoral político, en el que también la izquierda sindical tiene un importante papel a jugar, mediante una campaña unitaria de movilización, que contribuya a un proceso de empoderamiento y toma de conciencia popular que haga posible una profunda transformación del escenario político y social, desde el protagonismo de la clase trabajadora.

Porque solos no podemos, pero juntos somos más y más fuertes.


Comunistes de Catalunya
Secretaria de Movimiento Obrero

Barcelona, a 1 de junio de 2.015


Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma