Partits Comunistes i Obrers

Mesures immediates per a protegir la salut i els drets dels pobles


Els partits comunistes i obrers ens posicionem amb responsabilitat davant els nostres pobles. Som aquí! Presents a l'avantguarda de la lluita per a prendre mesures immediates per a protegir la salut i salvaguardar els drets de la classe obrera i les capes populars, a tot arreu!

Enviem el nostre més sincer agraïment als metges i infermers, al personal dels hospitals, de les unitats de salut que estan lluitant enfrontant grans dificultats.

Expressem la nostra solidaritat a tots els afectats per la pandèmia de la CoVID-19 i els desitgem una recuperació ràpida de la malaltia.

Saludem als països que estan duent a terme accions de solidaritat amb els països més afectats, com per exemple amb el va enviar de materials de protecció, ventiladors e professionals de salut per països com la Xina, Cuba i Rússia, accions que es troben en contradicció amb la inexistència de la Unió Europea.

El perill de la pandèmia del CoVID-19 demostra tràgicament les profundes deficiències dels sistemes de salut pública en tots els països capitalistes que es coneixien abans de l'aparició del coronavirus. Aquestes deficiències no s'han produït per accident, són el resultat de les polítiques antipopulars aplicades pels governs al servei del gran capital per a comercialitzar i privatitzar la salut, per a recolzar la rendibilitat dels grups monopolistes. Aquesta política soscava les grans capacitats científiques i tecnològiques disponibles avui per a satisfer totes les necessitats de prevenció i atenció al poble.

L'experiència actual posa en evidència la naturalesa antisocial e parasitària del capitalisme i destaca la superioritat i l'actualitat del socialisme i la planificació central científica amb tenint com a criteri les necessitats populars, que pot proporcionar atenció primària i prevenció, hospitals, metges i infermers, medicina, laboratoris, exàmens mèdics i tot el que es necessita per a satisfer les necessitats de salut constants i urgents del poble.

La desacceleració de l'economia global preexistent ara es veu reforçada per la propagació del coronavirus i augmenta el risc d'una nova crisi en el període que ve. Malgrat la propaganda de la “concertació nacional”, els governs que serveixen al gran capital centren les mesures econòmiques en el suport dels grups monopolistes i una vegada més intenten carregar el cost de la crisi sobre els treballadors i les altres capes populars. Els treballadors i els pobles no poden ni han de pagar de nou!

La "responsabilitat individual" no pot ser utilitzada com a pretext per a cobrir la responsabilitat estatal i governamental. Avui, prendre les mesures necessàries requereix la lluita dels pobles contra la política de donar suport als grups monopolistes, que sacrifica la satisfacció de les necessitats i la salut dels pobles en nom de la rendibilitat capitalista.

Els Partits Comunistes i Obrers exigim que es prenguin totes les mesures necessàries per a enfrontar la pandèmia, que inclouen les següents:

• Enfortiment immediat dels sistemes de salut pública amb fons estatals, contractació de metges i infermers amb drets plens. Cobrir totes les necessitats en Unitats de Cura Intensiva (UCI) i la infraestructura requerida per al ple funcionament dels serveis de salut pública i de recerca científica.

• Provisió immediata al poble, sense càrrec, per l'estat de tots els mitjans de protecció necessaris (màscares, guants, antisèptics, etc.) i detenció de l'especulació. Aquí i ara, donar totes les mesures de protecció als metges i infermeres que lluiten als hospitals amb sacrifici i cost personal.

• Protecció dels ingressos i els drets obrers i populars. Frenar la immunitat del capital que, amb el pretext de la pandèmia del CoVID-19, està duent a terme amplis acomiadaments i intenta aixafar més els drets salarials, la jornada laboral, els permisos i altres drets laborals. Prendre mesures immediates per a protegir la salut dels treballadors en els llocs de treball.

• Cap disminució dels drets democràtics dels pobles sota el pretext del coronavirus.

• Posar fi a totes les sancions e mesures de bloqueig econòmic que en aquesta situació són fins i tot més injustes e criminals e dificulten a la vida dels països afectats, prendre totes les mesures necessàries per a protegir la salut i la vida dels pobles.

• Diem no a les intervencions imperialistes i als exercicis militars, com els de l'OTAN, i demandem la redirecció dels recursos públics per a donar suport a les necessitats dels pobles, com per exemple el finançament dels sistemes públics de salut e seguretat social.

Partits signants:
1. Communist Party of Albania
2. Communist Party of Argentina
3. Communist Party of Armenia
4. Communist Party of Australia
5. Party of Labour of Austria
6. Communist Party of Azerbaidjan
7. Communist Party of Bangladesh
8. Communist Party of Belgium
9. Brazilian Communist Party
10. Communist Party of Britain
11. New Communist Party of Britain
12. Party of the Bulgarian Communists
13. Communist Party of Canada
14. Communist Party of Chile
15. Socialist Workers Party of Croatia
16. Communist Party of Cuba
17. AKEL, Cyprus
18. Communist Party of Bohemia & Moravia
19. Communist Party in Denmark
20. Egyptian Communist Party
21. Communist Party of El Salvador
22. Communist Party of Finland
23. Unified Communist Party of Georgia
24. German Communist Party
25. Communist Party of Greece
26. Hungarian Workers Party
27. Communist Party of India
28. Communist Party of India (Marxist)
29. Tudeh Party of Iran
30. Workers Party of Ireland
31. Communist Party of Ireland
32. Communist Party of Israel
33. Italian Communist Party
34. Communist Party (Italy)
35. Jordanian Communist Party
36. Socialist Movement of Kazakhstan
37. Workers Party of Korea
38. Socialist Party of Latvia
39. Socialist Party (Lithuania)
40. Communist Party of Luxembourg
41. Communist Party of Malta
42. Communist Party of Mexico
43. Popular Socialist Party - National Political Association, Mexico
44. Nepal Communist Party
45. Communist Party of Norway
46. New Communist Party of the Netherlands
47. Communist Party of Pakistan
48. Palestinian People’s Party
49. Palestinian Communist Party
50. Paraguayan Communist Party
51. Peruan Communist Party
52. Communist Party of Poland
53. Portuguese Communist Party
54. Philippines Communist Party [PKP 1930]
55. Romanian Socialist Party
56. Communist Party of the Russian Federation
57. Russian Communist Workers Party
58. Communist Party of the Soviet Union
59. New Communist Party of Yugoslavia
60. Communists of Serbia
61. Communist Party of Slovakia
62. South African Communist Party
63. Communist Party of Spain
64. Communist Party of the Workers of Spain
65. Communists of Catalonia
66. Communist Party of Swaziland
67. Communist Party of Sri Lanka
68. Communist Party of Sweden
69. Sudanese Communist Party
70. Syrian Communist Party
71. Syrian Communist Party - Unified
72. Communist Party of Turkey
73. Communist Party of Ukraine
74. Union of Communists of Ukraine
75. Communist Party USA
76. Communist Party of Venezuela

Other Parties

1. Union of Communists in Bulgaria
2. Communist Revolutionary Party of France
3. Pole of Communist Revival in France
4. Communist Party of Puerto Rico
5. Galizan People's Union
6. Communist Party, Switzerland

------------------------------
[CASTELLÀ]

Partidos Comunistas y Obreros
Medidas inmediatas para proteger la salud y los derechos de los pueblos


Los partidos comunistas y obreros nos posicionamos con responsabilidad ante nuestros pueblos. ¡Estamos aquí! ¡Presentes a la vanguardia de la lucha para tomar medidas inmediatas para proteger la salud y salvaguardar los derechos de la clase obrera y las capas populares, en todas partes!

Enviamos nuestro más sincero agradecimiento a los médicos y enfermeros, al personal de los hospitales, de las unidades de salud que están luchando enfrentando grandes dificultades.

Expresamos nuestra solidaridad a todos los afectados por la pandemia del CoVID-19 y les deseamos una recuperación pronta de la enfermedad.

Saludamos a los países que están llevando a cabo acciones de solidaridad con los países más afectados, como por ejemplo con el envió de materiales de protección, ventiladores e profesionales de salud por países como China, Cuba y Rusia, acciones que se encuentran en contradicción con la inexistencia de la Unión Europea.

El peligro de la pandemia del CoVID-19 demuestra trágicamente las profundas deficiencias de los sistemas de salud pública en todos los países capitalistas que se conocían antes de la aparición del coronavirus. Estas deficiencias no se han producido por accidente, son el resultado de las políticas antipopulares aplicadas por los gobiernos al servicio del grande capital para comercializar y privatizar la salud, para respaldar la rentabilidad de los grupos monopolistas. Esta política socava las grandes capacidades científicas y tecnológicas disponibles hoy para satisfacer todas las necesidades de prevención y atención al pueblo.

La experiencia actual pone en evidencia la naturaleza antisocial e parasitaria del capitalismo y destaca la superioridad y la actualidad del socialismo y la planificación central científica con teniendo como criterio las necesidades populares, que puede proporcionar atención primaria y prevención, hospitales, médicos y enfermeros, medicina, laboratorios, exámenes médicos y todo lo que se necesita para satisfacer las necesidades de salud constantes y urgentes del pueblo.

La desaceleración de la economía global preexistente ahora se ve reforzada por la propagación del coronavirus y aumenta el riesgo de una nueva crisis en el periodo que viene. A pesar de la propaganda de la “concertación nacional”, los gobiernos que sirven al gran capital centran las medidas económicas en el apoyo de los grupos monopolistas y una vez más intentan cargar el costo de la crisis sobre los trabajadores y las demás capas populares. ¡Los trabajadores y los pueblos no pueden ni deben pagar de nuevo!

La "responsabilidad individual" no puede ser utilizada como pretexto para cubrir la responsabilidad estatal y gubernamental. Hoy, tomar las medidas necesarias requiere la lucha de los pueblos contra la política de apoyar los grupos monopolistas, que sacrifica la satisfacción de las necesidades y la salud de los pueblos en aras de la rentabilidad capitalista.

Los Partidos Comunistas y Obreros exigimos que se tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, que incluyen las siguientes:

• Fortalecimiento inmediato de los sistemas de salud pública con fondos estatales, contratación de médicos y enfermeros con derechos plenos. Cubrir todas las necesidades en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y la infraestructura requerida para el pleno funcionamiento de los servicios de salud pública y de investigación científica.

• Provisión inmediata al pueblo, sin cargo, por el estado de todos los medios de protección necesarios (máscaras, guantes, antisépticos, etc.) y detención de la especulación. Aquí y ahora, dar todas las medidas de protección a los médicos y enfermeras que luchan en los hospitales con sacrificio y costo personal.

• Protección de los ingresos y los derechos obreros y populares. Frenar la inmunidad del capital que, con el pretexto de la pandemia del CoVID-19, está llevando a cabo amplios despidos e intenta aplastar más los derechos salariales, la jornada laboral, los permisos y otros derechos laborales. Tomar medidas inmediatas para proteger la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo.

• Ninguna disminución de los derechos democráticos de los pueblos bajo el pretexto del coronavirus.

• Poner fin a todas las sanciones e medidas de bloqueo económico que en esta situación son aun más injustas e criminales e dificultan a la vida de los países afectados, tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de los pueblos.

• Decimos no a las intervenciones imperialistas y a los ejercicios militares, como los de la OTAN, y demandamos la redirección de los recursos públicos para apoyar las necesidades de los pueblos, como por ejemplo la financiación de los sistemas públicos de salud e seguridad social.

--------------

[ANGLÈS]

Communist & Workers Parties

Immediate measures to protect the health and rights of the peoplesThe Communist and Workers' Parties are positioned with responsibility before our peoples. We are here! We are present at the forefront of the struggle to immediately take all necessary measures to protect the health and safeguard the rights of the working class and the popular strata everywhere!

We extend our heartfelt thanks to the doctors, nurses, the hospital and health units personnel that are fighting this battle facing great difficulties.

We express our solidarity with those affected by the CoVID-19 pandemic and wish them speedy recovery from the disease.

We salute the countries that develep solidarity actions with the most affected countries, such as the sending of protective materials and health professionals from countries such as China, Cuba and Russia, actions that are in stark contast to the absence of the European Union.

The CoVID-19 pandemic tragically proves the huge shortages of health systems in all capitalist countries that were known before the outbreak of the coronavirus. These shortages did not occur accidentally, they are the result of the anti-people's policy pursued by governments in the service of the big capital to commercialize and privatize health, to support the profitability of monopoly groups. This policy undermines the great scientific and technological capabilities available today to meet all prevention and healthcare needs of the people.

Today's experience reveals the anti-social and parasitic nature of capitalism and highlights the superiority and timeliness of socialism and central scientific planning based on popular needs, which can secure primary healthcare and prevention, hospitals, medical and nursing staff, medicine, laboratories, medical exams and everything else needed to meet the constant as well as any emergency health needs of the people.

The pre-existing slowdown in world economy is now being furtherly reinforced by the spread of the coronavirus and increasing the risk of a new crisis in the coming period. In spite of the propaganda about "unity", governments in the service of the big capital focus their financial measures on the support of monopoly groups and will once again seek to throw the burden of the crisis on the workers and the other popular strata. The workers and the peoples cannot and must not pay again!

"Individual responsibility" cannot be used as a pretext to cover state and government responsibility. Today, taking the necessary measures also requires the struggle of the peoples against the policy of supporting the monopoly groups, which sacrifices the satisfaction of the needs and the health of the peoples at the altar of capitalist profitability.

The Communist and Workers' parties demand that all necessary measures be taken immediately to address the epidemic, including the following:


• Immediate strengthening of public health systems by state funding, recruitment of full-time medical and nursing staff with full labor rights. Meeting all the needs of Intensive Care Units (ICUs) and the infrastructure needed for the full functioning of public healthcare and research services.

• Immediate provision of all necessary means of protection (masks, gloves, antiseptics, etc.) by the state to the people free of charge and fight against profiteering. Provision of all protection measures to all healthcare personnel giving this battle at the hospitals with sacrifices and at their own cost.

• Protection of the income and rights of the working-popular strata. To put a brake on the unaccountability of the capital that under the guise of the CoVID-19 epidemic proceeds to massive redundancies and tries to furtherly trample over wage rights, working time, leave from work, and other labor rights. Immediate action to protect workers in the workplace.
• No to any curtailment of the democratic rights of the peoples under the pretext of the coronavirus.

• End all sanctions and measures of economic exclusion, which in this situation are even more unjust and criminal and make the life of the peoples in the countries they turn against to even more dificult. To take all necessary measures to protect the health and life of the peoples.

• We say no to imperialist interventions and military exercises, such as those of NATO, and demand that public resources be redirected to support the needs of the peoples, such as the financing of public health and social security systems.

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma