L'Assemblea Nacional Constituent, escollida el juliol de 2017 ha convocat les eleccions presidencials per aquest any 2018. El “Consejo Nacional Electoral” ha fixat la data del 20 de maig, per la seva realització.

Davant l'ofensiva contra aquesta convocatòria electoral que està duent a terme el govern dels EE.UU. i els seus aliats d'Europa i Amèrica Llatina, els i les signants d'aquesta Declaració ens dirigim a l'opinió pública per manifestar el següent:

1) Considerem que es tracta d’una convocatòria legal i legítima en la que el poble veneçolà té tot el dret a escollir el seu President mitjançant un procés sobirà, lliure d'ingerències externes i interessades sigui per part dels EE.UU, o de la U.E. o dels grans oligopolis que persegueixen privatitzar els recursos naturals, minerals i petroliers de Veneçuela.

2) Recordem que en les gairebé dues dècades de Govern Bolivarià, s’han desenvolupat 25 processos electorals, tots ells amb la presència d'observadors internacionals i que han estat avaluats per institucions com ara la Fundació Carter com els més transparents del món.

3) A hores d’ara, hi han inscrites 5 candidatures de diferents signes polítics que evidencien la falsedat de les insinuacions sobre la suposada naturalesa antidemocràtica d'aquestes eleccions. L’oposició veneçolana es troba dividida entre una part que hi participarà amb els seus candidats i una altra que torna a optar per la via de la desestabilització interna i la violència que ha vingut practicant aquests anys. L’estratègia orquestrada pel govern dels EE.UU. es tradueix en el bloqueig financer internacional, embargaments comercials encoberts, boicots en els subministraments, desabastiments programats, terrorisme urbà, extracció de la moneda, hiperinflació induïda, així com crides successives a la "comunitat internacional" per intervenir a Veneçuela. No és una estratègia nova: va ser la base del cop d'estat contra el govern de Salvador Allende a Xile en la dècada dels anys 70 i d’altres episodis desestabilitzadors i noves formes de colpisme més recents en uns quants països llatinoamericans, com és el cas de Brasil.

4) Un cop més observem que hi ha una campanya de desinformació sistemàtica en els grans mitjans de comunicació de l'Estat Espanyol sobre la situació real a Veneçuela i les característiques d'aquest procés electoral. Així, a nivell de l'administració pública, podem veure com la descripció falsa i distorsionada de la situació a Veneçuela, equiparant-la a la d’un conflicte bèl•lic i una crisi humanitària es tradueix en l'admissió a tràmit de sol•licituds de refugi polític per part de ciutadans veneçolans. Si bé creiem que totes les persones tenen dret a la lliure circulació i a tenir "papers", considerem totalment inadequat atorgar l'estatus de
refugiat polític als veneçolans que han optat per emigrar. Això suposa assumir implícitament una situació que pretén ser utilitzada com excusa per justificar la intervenció militar estrangera en aquell país.

5) D'aquesta campanya de desinformació formen part també iniciatives propagandístiques impulsades per la dreta espanyola com la recent moció presentada al Congrés dels Diputats pel partit Ciudadanos, amb el suport del PP i que va tirar endavant, gràcies a l'abstenció del PSOE, PNB i PDCAT, en la que s’insta el Govern espanyol a no reconèixer ni la convocatòria ni el resultat de les eleccions presidencials. Denunciem aquesta arrogant i greu ingerència en les decisions lliures i sobiranes del poble veneçolà i les seves institucions. El poble veneçolà ha acreditat en aquests darrers anys i continua mostrant avui la seva voluntat de participar de forma massiva, lliure i sobirana en processos electorals convocats.

6) Davant d’aquests fets, els i les signants d'aquesta declaració instem a denunciar la campanya d'agressió econòmica i política i de manipulació informativa contra la República Bolivariana de Veneçuela i les seves legítimes institucions. I en front d’aquells que pretenen impedir la realització del procés electoral o negar la seva validesa, fem una crida per donar suport a la celebració de les eleccions presidencials del 20 de maig i a respectar la decisió lliure i sobirana del poble veneçolà que emani dels resultats d’aquestes.


Assemblea Bolivariana de Catalunya
Barcelona, 13 d'abril de 2018

Versión en español


Declaración ante las elecciones presidenciales del 20 de mayo en la República Bolivariana de Venezuela

La Asamblea Nacional Constituyente escogida en julio de 2017ha convocado las elecciones presidenciales para este año 2018. El Consejo Nacional Electoral ha fijado la fecha del 20 de mayo para su realización.

Ante la ofensiva contra esta convocatoria electoral emprendida por el gobierno de EE.UU. y sus aliados en Europa y América Latina, los y las firmantes de esta Declaración nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1) Consideramos que se trata de una convocatoria legal y legítima en la que el pueblo venezolano tiene todo el derecho a elegir a su presidente mediante un proceso soberano, libre de injerencias externas e interesadas ya sea por parte de EE.UU., de la U.E. o de los grandes oligopolios que persiguen privatizar los recursos naturales, minerales y petroleros de Venezuela.

2) Recordamos que en las casi dos décadas de Gobierno Bolivariano, se han desarrollado 25procesos electorales, todos ellos con presencia de observadores internacionales y que han sido valorados por instituciones como la Fundación Carter como los más transparentes del mundo.

3) A día de hoy, hay inscritas 5 candidaturas de diferentes signos políticos que evidencian la falsedad de las insinuaciones sobre el supuesto carácter antidemocrático de estas elecciones. La oposición venezolana se encuentra dividida entre una parte que participará con sus candidatos y otra que vuelve a optar por la vía de la desestabilización interna y la violencia que han venido practicando en estos años. La estrategia orquestada por el gobierno de EE.UU. se traduce en el bloqueo financiero internacional, embargos comerciales encubiertos, boicots en los suministros, desabastecimientos programados, terrorismo urbano, extracción de la moneda, hiperinflación inducida,además de llamados sucesivos a la “comunidad internacional”para intervenir en Venezuela. No es una estrategia nueva:fue la base del golpe de estado contra el gobierno de Salvador Allende en el Chile de los años 70 y de otros episodios desestabilizadores y nuevas formas de golpismo más recientes en varios países latinoamericanos, como el caso de Brasil.

4) Una vez más observamos que existe una campaña de desinformación sistemática en los grandes medios de comunicación del Estado Español sobre la situación real en Venezuela y sobre las características de este proceso electoral. Así, a nivel de la administración pública, constatamos que la descripción falsa y distorsionada de la situación en Venezuela equiparándola a la de un conflicto bélico y una crisis humanitaria se traduce en la admisión a trámite de solicitudes de refugio político por parte de ciudadanos venezolanos. Si bien creemos que todas las personas tienen derecho a la libre circulación y a tener “papeles”, consideramos completamente inapropiado otorgar la condición de refugiados políticos a los venezolanos que han optado por emigrar. Ello supone asumir implícitamente una


situación que pretende ser usada como excusa para legitimar una intervención militar extranjera en dicho país.

5) De esta campaña de desinformación forman parte también iniciativas propagandísticas impulsadas por la derecha española como la reciente moción presentada en el Congreso de Diputados por el partido Ciudadanos, apoyada por el PP y que salió adelante gracias a la abstención del PSOE, PNV y PDCAT, en la que se insta al Gobierno español a no reconocer ni la convocatoria ni el resultado de las elecciones presidenciales. Denunciamos esta arrogante y grave injerencia en las decisiones libres y soberanas del pueblo venezolano y sus instituciones. El pueblo venezolano ha acreditado en estos años y sigue mostrando hoy su voluntad de participar de forma masiva, libre y soberana en los procesos electorales convocados.

6) Ante estos hechos, los y las firmantes de esta Declaración instamos a denunciar la campaña de agresión económica y política y de manipulación informativa contra la República Bolivariana de Venezuela y sus legítimas instituciones. Y frente a quienes pretenden impedir la realización del proceso electoral o negarles su validez, llamamos a respaldar la celebración dé las elecciones presidenciales del 20 de mayo y a respetar la decisión libre y soberana del pueblo venezolano que emane del resultado de las mismas.

Asamblea Bolivariana de Catalunya
Barcelona, 13 de abril de 2018


Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma