Pel dret de Autodeterminació, pel dret d'Expresió! Solidaritat amb el Poble de CatalunyaBenvolguts camarades

El pròxim 1 d'Octubre ha estat convocat un Referèndum per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per donar veu al poble català davant l'anhel de decidir sobre el seu dret a l'autodeterminació.

Davant d’aquest objectiu reconegut internacionalment com a dret humà, l'estat espanyol ha tingut una actitud autoritària i d'absència de diàleg durant més de 5 anys.

El Govern del PP utilitzant com a braç executor al Tribunal Constitucional ha impedit el desenvolupament del lliure dret d'autodeterminació del poble català, prohibint la discussió del tema en el Parlament de Catalunya, fins al punt de querellar-se dues vegades contra el nostre Secretari General, Joan Josep Nuet i quatre membres més de la Taula del Parlament, com a únic motiu admetre a tràmit i permetre que es debatés en el Ple del Parlament aquestes qüestions.

L'ofensiva s'ha empitjorat. El Tribunal Constitucional ha cridat a declarar a més de 700 alcaldes i alcaldesses per permetre que es voti en les seves localitats el pròxim 1 d'Octubre, amenaçant de detenir-los si no compleixen aquesta ordre. Els mitjans de comunicació, tan públics com privats, també han estat objecte de censura i retallada de drets i llibertats, sent-li notificada la prohibició d'informar sobre el referèndum de l'1 d'Octubre. Al seu torn la societat civil, ha estat amenaçada per part del Tribunal Constitucional i el President del Govern, Mariano Rajoy, advertint-los que, si participen en el referèndum, poden ser objecte de multes i inhabilitacions.

Comunistes de Catalunya, en el seu últim Comitè Central va aprovar participar del Referèndum de l'1 d'Octubre sense reconèixer el seu caràcter vinculant, com un acte de mobilització del poble, en respecte al dret d'autodeterminació, de radicalitat democràtica, d'avanç cap a la República Catalana i com a lluita contra el règim del 78 i la ruptura del statu quo. És per això que hem cridat als nostres militants i a la societat catalana a la participació en la jornada.

Davant l'escalada d'amenaces, criminalització i persecució de la llibertat d'opinió i expressió per part del govern del Partit Popular, Comunistes de Catalunya demana als partits comunistes internacionals la seva solidaritat i suport fraternal per a la ruptura democràtica, l'autodeterminació del poble de Catalunya i l'avanç del comunisme internacional.

Barcelona 16 de setembre de 2017


Text en castellá

Por el derecho de Autodeterminación, por el derecho de expresión, solidaridad con el pueblo de Catalunya

Estimados camaradas

El próximo 1 de Octubre ha sido convocada un Referéndum por parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya para darle voz al pueblo catalán ante el anhelo de decidir sobre su derecho a la autodeterminación.

Ante este objetivo reconocido internacionalmente como derecho humano, el estado español ha tenido una actitud autoritaria y de ausencia de diálogo durante más de 5 años.

El Gobierno del PP usando como brazo ejecutor al Tribunal Constitucional ha impedido el desarrollo del libre derecho de autodeterminación del pueblo catalán, prohibiendo la discusión del tema en el Parlament de Catalunya, hasta el punto de querellarse dos veces contra nuestro Secretario General, Joan Josep Nuet, y cuatro miembros más de la Mesa del Parlament, por admitir a trámite y permitir que se debata en el Pleno del Parlamento estas cuestiones.

La ofensiva se ha recrudecido, el Tribunal Constitucional ha llamado a declarar a más de 700 alcaldes i alcaldesas por permitir que se vote en sus localidades el próximo 1 de Octubre, amenazando con detenerlos si no cumplen esta orden. Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, también han sido objeto de censura y recorte de derechos y libertades, siéndole notificada la prohibición de informar sobre el referéndum del 1 de Octubre. A su vez la sociedad civil, ha sido amenazada por parte del Tribunal Constitucional y el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtiéndoles que si participan en el referéndum pueden ser objeto de multas e inhabilitaciones.

Comunistes de Catalunya, en su último Comité Central aprobó participar del Referéndum del 1 de Octubre, sin reconocer su carácter vinculante, como un acto de movilización del pueblo, en respeto al derecho de autodeterminación, de radicalidad democrática, de avance hacia la República Catalana y como lucha contra el régimen del 78 y la ruptura del status quo. Es por eso que hemos llamado a nuestros militantes y a la sociedad catalana, a la participación en la jornada.

Ante la escalada de amenazas, criminalización y persecución de la libertad de opinión y expresión por parte del gobierno del Partido Popular, Comunistas de Catalunya pide a los partidos comunistas internacionales su solidaridad y apoyo fraternal por la ruptura democrática, la autodeterminación del pueblo de Cataluña y el avance del comunismo internacional.


Barcelona 16 de septiembre de 2017
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma