Via Democràtica de Marroc ha fet una crida al boicot de les eleccions locals del 4 setembre 2015.

Via democràtica insta les masses populars a boicotejar les eleccions municipals per les següents consideracions:

- Transcorren en un clima caracteritzat per la persistència de la repressió contra els sectors militants i les forces democràtiques mobilitzadores de les lluites, i per la liquidació dels drets socials més elementals (la carestia de la vida, fons de compensació, jubilació, serveis socials bàsics, etc.)
- No tenen condicions de transparència i es basen en l'ús dels diners, la compra de vots i lleialtats.
- Persegueixen rentar la imatge del majzen i maquillar la cara despòtica del règim i el seu poder individual on els autèntics beneficiaris són el propi majzen, l'alta burgesia, els alts càrrecs del règim, "els notables" i els grans terratinents.
- Concorren sota l'auspici efectiu del ministeri de l'interior, un dels principals aparells de l'majzen, en comptes de comptar amb una instància nacional independent.
- Es realitzen en base a unes llistes electorals impugnades per la seva fiabilitat i en funció d'un model de subscripció territorial manipulat i desequilibrat.
- Només produeixen òrgans "electes" assignats i de molt limitada competència, donat al marc jurídic que regula el procés electoral i les divisions territorials, a més de la tutela del ministeri de l'interior, que obliga les instàncies electes a quedar-se a la seva mercè en qüestions financeres i hipotecades a les aportacions pressupostàries de l'Estat, amb l'obligació de delegar les gestions en serveis d'electricitat, aigua i neteja.

Ciutadanes i ciutadans:

Boicotegem les eleccions perquè els nostres vots són més valuosos per a què uns quants s'aprofitin d'ells i els utilitzin per tal de recompondre la corrupció i el despotisme. La nostra aposta és lluitar al costat del poble, al mateix temps que treballar per la construcció i el desenvolupament de les associacions veïnals, les organitzacions sindicals i professionals, les associacions culturals i ecològiques, de drets humans, de dones, juvenils i esportives, com organitzacions autònomes de masses amb l'objectiu d'articular-se com un poder del poble alternatiu capaç de defensar les demandes populars i posar fi a la manipulació de la voluntat popular i a la corrupció enquistada en les institucions i les estades comunals. Això començant per canviar les seves lleis reguladores i deslligar-del ministeri de l'interior, amb la creació d'un organisme específic que garanteixi celebrar eleccions en condicions lliures i de transparència, permetent així a les estades comunals posar-se efectivament al servei de la / us ciutadana / us amb una nova reconsideració del repartiment territorial tenint en compte les especificitats regionals per dotar-les de major grau d'autogestió (Rif, Sous, ziyane).


Versión original en castellano

Llamamiento al boicot de las elecciones locales del 4 de septiembre 2015

¡Boicoteamos las elecciones y luchamos por el cambio democrático!

Vía democrática insta a las masas populares a boicotear las elecciones municipales por las siguientes consideraciones:

- transcurren en un clima caracterizado por la persistencia de la represión contra los sectores militantes y las fuerzas democráticas movilizadoras de las luchas, y por la liquidación de los derechos sociales más elementales (la carestía de la vida, fondos de compensación, jubilación, servicios sociales básicos, etc.)
- carecen de condiciones de transparencia y se basan en el uso del dinero, la compra de votos y lealtades.
- Persiguen lavar la imagen del majzen y maquillar la cara despótica del régimen y su poder individual donde los auténticos beneficiarios son el propio majzen, la alta burguesía, los altos cargos del régimen “los notables” y los grandes terratenientes.
- Concurren bajo el auspicio efectivo del ministerio del interior uno de los principales aparatos del majzen, en vez de contar con una instancia nacional independiente.
- Se realizan en base a unas listas electorales impugnada su fiabilidad y en función de un modelo de suscripción territorial manipulado y desequilibrado.
- Solo producen órganos “electos” asignados y de muy limitada competencia, dado al marco jurídico que regula el proceso electoral y las divisiones territoriales, además de la tutela del ministerio del interior, que obliga a las instancias electas a quedarse a su merced en cuestiones financieras y hipotecadas a las aportaciones presupuestarias del estado con la obligación de delegar las gestiones en servicios de electricidad, agua y limpieza.

Ciudadanas y ciudadanos:

Boicoteamos las elecciones porque nuestros votos son más valiosos para que unos cuantos se aprovechen de ellos y los utilicen con el fin de recomponer la corrupción y el despotismo. Nuestra apuesta es luchar al lado del pueblo, al mismo tiempo que trabajar por la construcción y desarrollo de las asociaciones vecinales, organizaciones sindicales y profesionales, asociaciones culturales y ecológicas, de derechos humanos, de mujeres, juveniles y deportivas como organizaciones autónomas de masas con el objetivo de articularse como un poder del pueblo alternativo capaz de defender las demandas populares y poner fin a la manipulación de la voluntad popular y a la corrupción enquistada en las instituciones y las estancias comunales empezando por cambiar sus leyes reguladoras y desvincularlas del ministerio del interior con la creación de un organismo especifico que garantice celebrar elecciones en condiciones libres y de transparencia, permitiendo así a las estancias comunales ponerse efectivamente al servicio de la/os ciudadana/os con una nueva reconsideración del reparto territorial teniendo en cuenta las espicifidades regionales para dotarlas de mayor grado de autogestión(Rif, Sous, ziyane).

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma