Comunicat de Comunistes de Catalunya de valoració dels resultats de les eleccions municipals de 2015 (en català, en castellano, in english).

Els resultats de les eleccions municipals d’avui marquen un punt d’inflexió en l’evolució política del nostre país. El triomf significatiu de les forces d’Unitat Popular a les principals ciutats obre un nou horitzó de possibilitats per a la Classe Treballadora i el conjunt de classes populars que conformem la immensa majoria de la ciutadania. Per a aquest nou període els i les comunistes tenim una estratègia clara a desenvolupar des d’aquest mateix moment: la Unitat Popular.

Comunistes de Catalunya ens considerem partícips del procés unitari que ha fet possible l’avenç de les candidatures populars. Fruit d’un llarg i fèrtil debat, hem apostat per la Unitat Popular en tots aquells municipis on ha estat possible, sense abandonar en cap moment el nostre compromís amb Esquerra Unida i Alternativa i la coalició amb Iniciativa per Catalunya-Verds, des de la qual hem aconseguit acumular una rica i valuosa experiència municipalista.

Repàs dels resultats

Comunistes de Catalunya celebrem els excel·lents resultats de la candidatura Barcelona En Comú, liderada per Ada Colau, en la qual hem participat activament. Així mateix celebrem l’entrada al consistori de Mercedes Vidal, camarada militant del nostre partit a les llistes de Barcelona En Comú. Celebrem també els excel·lents resultats de les candidatures unitàries de Unitat pel Canvi a Sabadell, Canviem Mollet, Terrassa en Comú, Movem Castelldefels,i tantes altres iniciatives pel canvi. Estem satisfets pels resultats de Canviem L’H que ha aplegat a ICV-EUiA i Pirates de Catalunya. Ens felicitem també pels excel·lents resultats de Guanyem Badalona En Comú, on participen militants de Comunistes de Catalunya.

Comunistes de Catalunya celebrem els bons resultats globals de la coalició ICV-EUiA, que ha estat la força més votada altre cop a Montornès del Vallès i Esplugues de Llobregat, també al Prat de Llobregat; i ha tingut uns resultats molt significatius a municipis com Sant Boi de Llobregat o Montcada i Reixac. Globalment, ens felicitem dels bons resultats obtinguts per la coalició als municipis amb més població de Catalunya, encara que valorem críticament els resultats obtinguts en alguns municipis molt concrets de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en els quals tenim una gran tasca pel davant.

Així mateix, ens alegrem dels resultats obtinguts per candidatures populars germanes d’arreu de l’Estat, com Ahora Madrid, que són mostra del canvi de tendència generalitzat que viu la societat, com a conseqüència de la decadència del règim de la 2a Restauració Borbònica.

Globalment, Comunistes de Catalunya valorem molt positivament l’avenç de les forces polítiques de l’esquerra rupturista de manera generalitzada i no volem deixar de remarcar que, allà on més s’ha aconseguit la unitat al voltant d’una única candidatura popular, és on millors resultats hem obtingut. Considerem que aquests resultats ens donen la raó, a totes aquelles persones que anem defensant la Unitat Popular davant les forces reaccionàries com a única sortida per al definitiu enderroc del Règim del 78.

Crida a la Unitat Popular

Per als i les comunistes, es donen les condicions per una gran aliança de les classes populars al voltant d’una única candidatura rupturista a les eleccions vinents a la Generalitat de Catalunya (que molt probablement CiU posposarà) i a les eleccions vinents generals de l’Estat espanyol, previstes per aquesta tardor. Candidatures que només poden ser útils si són expressió de la Classe Treballadora organitzada i dels sectors d’avantguarda de les classes populars i vénen acompanyades d’un moviment sociopolític de confluència des de la base que compti amb el suport dels sindicats de classe i els moviments socials.

És per això que Comunistes de Catalunya comencem a treballar des d’ara mateix per la Unitat Popular i emplacem a totes les forces de l’esquerra i a les persones militants de base a construir juntes una nova majoria social. Una nova majoria que ha de ser la més àmplia possible, tant a Catalunya com a l’Estat, i que ha d’intentar aplegar el màxim de forces de l’esquerra al voltant d’un compromís de ruptura amb el Règim del 78. Una nova majoria que hem de construir al voltant d’un programa polític comú, ambiciós en el pla social i en el nacional, i que ha de tenir com a prioritat el desenvolupament d’un pla de rescat ciutadà que doni resposta a la important crisi social que vivim. Una nova majoria que ha de permetre el desenvolupament d’un Procés Constituent de la República Catalana i un Procés Constituent d’una nova realitat federal, tant amb l’Estat Espanyol com a Europa. Una nova majoria que ha de posar les bases d’una Revolució Democràtica.

@Comunistes amb la #UnitatPopular per la #RevolucióDemocràtica
#RupturaDemocràtica #ProcésConstituent #RepúblicaCatalana

Comunistes de Catalunya
Secretariat
Versión en castellano

Comunicado de Comunistes de Catalunya de valoración de los resultados de las elecciones municipales de 2015


Los resultados de las elecciones municipales de hoy marcan un punto de inflexión en la evolución política de nuestro país. El triunfo significativo de las fuerzas de Unidad Popular en las principales ciudades abre un nuevo horizonte de posibilidades para la Clase Trabajadora y el conjunto de las clases populares que conforman la inmensa mayoría de la ciudadanía. Para este nuevo periodo los y las comunistas tenemos una estrategia clara a desarrollar desde este mismo momento: la Unidad Popular.

Comunistes de Catalunya nos consideramos partícipes del proceso unitario que ha hecho posible el avance de las candidaturas populares. Fruto de un largo y fértil debate, hemos apostado por la Unidad Popular en todos aquellos municipios donde ha sido posible, sin abandonar en ningún momento nuestro compromiso con Esquerra Unida i Alternativa y la coalición con Iniciativa per Catalunya-Verds, desde la cual hemos conseguido acumular una rica y valiosa experiencia municipalista.Repaso de los resultados

Desde Comunistes de Catalunya celebramos los excelentes resultados de la candidatura de Barcelona en Comú, liderada por Ada Colau, en la cual hemos participado activamente. Así mismo celebramos la entrada en el consistorio de Mercedes Vidal, camarada militante de nuestro partido en las listas de Barcelona en Comú. Celebramos también los excelentes resultados de las candidaturas unitarias de Unitat pel Canvi en Sabadell, Canviem Mollet, Terrassa en Comú, Movem Castelldefels, y tantas otras iniciativas por el cambio. Estamos satisfechos por los resultados de Canviem L'H, candidatura conformada por ICV-EUiA y Pirates de Catalunya. Nos felicitamos también por los excelentes resultados de Guanyem Badalona en Comú, donde participan militantes de Comunistes de Catalunya.

Desde Comunistes de Catalunya celebramos los buenos resultados globales de la coalición ICV-EUiA, que ha sido la fuerza más votada de nuevo en Montornès del Vallès, Esplugues de Llobregat y en el Prat de Llobregat; y ha tenido unos resultados muy significativos en municipios como Sant Boi de Llobregat o Montcada i Reixac. Globalmente, nos felicitamos por los buenos resultados obtenidos por la coalición en los municipios con más población de Catalunya, aunque valoramos críticamente los resultados obtenidos en algunos municipios muy concretos del área Metropolitana de Barcelona, en los cuales tenemos una gran tarea por delante.

Así mismo, nos alegramos por los resultados obtenidos por candidaturas populares hermanas de todo el Estado, como Ahora Madrid, que son la muestra del cambio de tendencia generalizado que vive la sociedad, como consecuencia de la decadencia del régimen de la 2a Restauración Borbónica.

Globalmente, en Comunistes de Catalunya valoramos muy positivamente el avance de las fuerzas políticas de la izquierda rupturista de manera generalizada y no queremos dejar de remarcar que, allí donde más se ha conseguido la unidad alrededor de una única candidatura popular, es donde mejores resultados hemos obtenido. Consideramos que estos resultados nos dan la razón a todas aquellas personas que venimos defendiendo la Unidad Popular ante las fuerzas reaccionarias como única salida para el definitivo derribo del Régimen del 78.Llamamiento a la Unidad Popular

Para los y las comunistas, actualmente se dan las condiciones para una gran alianza de las clases populares alrededor de una única candidatura rupturista de cara a las próximas elecciones a la Generalitat de Catalunya (que muy probablemente CiU pospondrá) y a las generales del Estado español, previstas para este otoño. Candidaturas que sólo pueden ser útiles si son la expresión de la Clase Trabajadora organizada y de los sectores de vanguardia de las clases populares y vienen acompañadas de un movimiento sociopolítico de confluencia desde la base que cuente con el apoyo de los sindicatos de clase y los movimientos sociales.

Es por eso que Comunistes de Catalunya empezamos a trabajar desde ahora mismo por la Unidad Popular y emplazamos a todas las fuerzas de la izquierda y a las personas militantes de base a construir juntas una nueva mayoría social. Una nueva mayoría que tiene que ser lo más amplia posible, tanto en Catalunya como en el Estado, y que debe intentar reunir el máximo de fuerzas de la izquierda alrededor de un compromiso de ruptura con el Régimen del 78. Una nueva mayoría que debemos construir alrededor de un programa político común, ambicioso en el plan social y en el nacional, y que tiene que tener como prioridad el desarrollo de un plan de rescate ciudadano que dé respuesta a la importante crisis social que vivimos. Una nueva mayoría que tiene que permitir el desarrollo de un Proceso Constituyente de la República Catalana y un Proceso Constituyente de una nueva realidad federal, tanto con el Estado Español como con Europa. Una nueva mayoría que ha de plantar las bases de una Revolución Democrática.

@Comunistes con la #UnidadPopular para la #RevoluciónDemocrática
#RupturaDemocrática #ProcesoConstituyente #RepúblicaCatalana


Comunistes de Catalunya

Secretariado


English version

Announcement from Comunistes de Catalunya on the estimation of the 2015 municipal elections results


The results of today’s municipal elections show a point of inflection in the political evolution in our country. The significant triumph of the “Unitat Popular” groups in the main cities opens a new horizon of possibilities for the Working class and the rest of popular classes that conform the immense majority of the citizenship. For the upcoming period, the communists have a clear strategy to develop from this moment: Unitat Popular.

Communists of Catalonia (Comunistes de Catalunya) consider us participants of the unitary process that has made possible the progress of the popular candicies. Fruit of a long and fertile debate, we have bet for the Unitat Popular in all those municipalities where it has been possible, but we have never abandoned our commitment towards Esquerra Unida i Alternativa and the coalition with Iniciativa per Catalunya-Verds, from which we have accumulated a rich and valuable experience.

Results review

Communists of Catalonia celebrate the excellent results of the Barcelona en Comú candidacy, led by Ada Colau, in which we have taken part actively. Likewise we celebrate the entry of our comrade and number ten of the Barcelona en Comú list Mercedes Vidal to the consistory. We also celebrate the excellent results of the unitary candidatures formed by Unitat pel Canvi in Sabadell, Canviem Mollet, Terrassa en Comú, Movem Castelldefels, and so many other initiatives for the change. We are satisfied by the results of Canviem L'H, conformed by ICV-EUiA and Pirates de Catalunya. We congratulate ourselves aswell for Guanyem Badalona en Comú excellent results, where militants of from Communists of Catalonia take part.

Communists of Catalonia celebrate the good global results of the ICV-EUiA coalition. It has been the most voted candidature again in Montornès del Vallès, Esplugues del Llobregat and in Prat de Llobregat; and it has had some very significant results in municipalities like Sant Boi del Llobregat or Montcada i Reixac. We congratulate ourselves for the overall good results obtained by the coalition in the municipalities with most population in Catalunya, although we value critically the results obtained in some municipalities of the Metropolitan Area of Barcelona, where we have a big task to do.

Likewise, we are glad for the results obtained by popular candidatures of all over the State like Ahora Madrid, sample of the generalized change of trend that lives the society as a consequence of the decadence of the regime of the 2nd Borbonic Restoration.

Globally, Comunistes de Catalunya value very positively the progress of the left political strengths who want to break with our regime and who will not fail to remark that the best results have been obtained where we have had a united popular candidature. We consider that these results give us the deserved support, to all those people who have defended the Popular Unit in front of the reactionary strengths as the only exit for the definitive demolition of the 78’s regime.

A Call to Popular Unity

For us communists, the conditions are given for a big alliance of the popular classes around a single candidature to finish the regime at the next elections for the Generalitat de Catalunya (which CiU will most probably delay) and for the next general elections in the Spanish State, scheduled for this autumn. This candidatures will only be useful if they are the expression of the organized Working class and of those avant-garde sectors among the popular classes, provided aswell that they come accompanied by sociopolítical movement of confluence from the base, which is backed up by class unions and the social movements.

That's why Comunistes de Catalunya are begining to work for the Popular Unit and we make a call to all the left strengths and to the base militant people to build together a new social majority. A new majority which need to be as wide as possible, both in Catalonia and in the State, and which must aim at getting the maximum strength from the left wing around a commitment to break with the regime of the 78. A new majority built around a common political program, ambitious in the social plan and in the national one, and that has to have as a priority the development of a citizen rescue plan that give answers to the important social crisis that we are living. A new majority which must allow the development of a Constituent Process of the Catalan Republic and a Constituent Process of a new federal reality, both within the Spanish State and Europe. A new majority that must set the bases of a Democratic Revolution.

@Comunistes with the #PopularUnit for the #DemocraticRevolution
#DemocraticRupture #ConstituentProcess #CatalanRepublic

Comunistes de Catalunya
Secretarial

Etiquetes de comentaris: , , , , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma