Comunistes de Catalunya manifesta la seva condemna davant les contínues agressions al Govern Bolivariá de Veneçuela

Davant la situació d'assetjament i enderrocament que té lloc a Veneçuela contra el Govern Bolivariá i el seu President Nicolás Maduro, legítimament escollit pel Poble veneçolà, Comunistes de Catalunya condemna l'activitat dirigida a l'opinió pública per crear les condicions d'un veritable cop d'estat afavorit per la Dreta i ajudada per les mateixes forces que van intervenir en l'Illa de Granada, Hondures, a Paraguai, a Brasil i un llarg etc. d'intervencions imperialistes. Aquesta agressió econòmica contra Veneçuela ha estat acompanyada pels poders fàctics internacionals, financers i mediàtics, encoratjats per un pla articulat i recolzat des de Washington.

Les reaccions que ha causat, en l'àmbit nacional i internacional, la sentència 156 emesa per la Sala Constitucional del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), en la qual es declara que, mentre persisteixi la situació de desacatament, les competències de l'Assemblea Nacional seran exercides directament per la Sala Constitucional, les declaracions del Secretari General de l'Organització dels Estats Americans (OEA), Luis Almagro, denunciant un suposat "auto-cop d'estat perpetrat pel règim veneçolà contra l'Assemblea Nacional, no són més que excuses que van alimentant una dura confrontació ciutadana, entre els mateixos veneçolans, de la qual la manifestació convocada per aquest divendres per l'oposició derechona pot ser d'un caràcter violent.

Comunistes de Catalunya considera que l'obertura de negociacions entre l'oposició veneçolana i el president, Nicolás Maduro, amb la mediació del Vaticà per tractar de desbloquejar la perillosa situació institucional i econòmica que travessa Veneçuela ha estat i segueix sent una oportunitat per aconseguir la reconciliació del País.

Que ha de condemnar-se l'agressiva ingerència de terceres paises en la política interior de Veneçuela amb alarmants notícies d'intervenció militar estrangera. Veneçuela és veritat, és una amenaça. Una amenaça com diu la seva canceller Delcy Rodriguez als intents de privatització de l'educació i la sanitat, amenaça als monopolis globals de l'alimentació, amenaça a la privatització de la cultura, amenaça a l'atroç capitalisme perquè democratitza i transfereix la riquesa al poble i li dedica el setanta-quatre per cent dels seus ingressos a la inversió social. En setze anys han passat de tenir tres-cents mil pensionades a tres milions.

Comunistes de Catalunya recolza les polítiques progressistes del Govern Bolivariá de Veneçuela encaminades a portar benestar als seus ciutadans, al seu dret a escollir el seu futur de dignitat i sobirania, enfront dels quals volen tornar al passat de dependència servil a l'imperialisme.

Comunistes de Catalunya està amb la Revolució Bolivariana representada pel Govern de Nicolás Maduro !

Comunistes de Catalunya
31 de marçAnte la situación de acoso y derribo que tiene lugar en Venezuela contra el Gobierno Bolivariano y su Presidente Nicolás Maduro, legitimamente elegido por el Pueblo venezolano, Comunistes de Catalunya condena la actividad dirigida a la opinión pública para crear las condiciones de un verdadero golpe de estado auspiciado por la Derecha y ayudada por las mismas fuerzas que intervinieron en la Isla de Granada, Honduras, en Paraguay, en Brasil y un largo etcera de intervencions imperialistes. Esta agresión económica contra Venezuela ha estado acompañada por los poderes fácticos internacionales, financieros y mediáticos, alentados por un plan articulado y respaldado desde Washington.

Las reacciones que ha causado, a nivel nacional e internacional, la sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se declara que, mientras persista la situación de desacato, las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional, las declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunciando un supuesto “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, no son más que excusas que van alimentando una dura confrontacion ciutadana, entre los propios venezolanos, de la que la manifestación convocada para este viernes por la oposición defechona puede ser de un caràcter violento. Comunistes de Catalunya considera que la apertura de negociaciones entre la oposición venezolana y el presidente, Nicolás Maduro, con la mediación del Vaticano para tratar de desbloquear la peligrosa situación institucional y económica que atraviesa Venezuela ha sido y sigue siendo una oportunidad para aconseguir la reconciliación del Pais.

Que debe condenarse la agresiva ingerència de terceros paises en la política interior de Venezuela con alarmantes noticies de intervenció militar extranjera. Venezuela es verdad, es una amenaza. Una amenaza como dice su canciller Delcy Rodriguez a los intentos de privatización de la educación y la sanidad, amenaza a los monopolios globales de la alimentación, amenaza a la privatización de la cultura, Amenaza al atroz capitalismo porque democratiza y transfiere la riqueza al pueblo y le dedica el setenta y cuatro por ciento de sus ingresos a la inversión social. En dieciséis años han pasado de tener trescientos mil pensionados a tres millones.

Comunistes de Catalunya apoya las políticas progressistes del Gobierno Bolivariano de Venezuela encaminades a traer bienestar a sus ciudadanos, a su derecho a elegir su futuro de dignidad y soberania, frente a los que quieren volver al pasado de dependència servil al imperialismo.

Comunistes de Catalunya està con la Revolución Bolivariana representada por el Gobierno de Nicolás Maduro !

Comunistes de Catalunya

31 de marzo de 2017Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma