fotografia d'Óscar Martínez: Maneras de matarEl Grup Promotor Fòrum d’alternatives a l’Atur, la pobresa i la Desigualtat convoca una nova reunió pel dimecres 14 de Gener.

CARTA DE PRESENTACIÓ DEL FÒRUM D'ALTERNATIVES A L'ATUR LA POBRESA I LA DESIGUALTAT

Els tres genets del desastre social, l'atur, la pobresa i la desigualtat, galopen desbocats atiats per les polítiques nefastes d'ajust i austeritat imposades per les institucions de la UE i aplicades per governs servils.

El drama de la desocupació a Catalunya afecta més de 726.100 persones i a Espanya 5.427.700 segons l'última EPA, una gran part de les quals han esgotat prestacions i subsidis. Sense treball ni ingressos la pobresa creix sense parar, per a centenars de milers de famílies es converteix en crònica i severa. Amb l'última reforma laboral i la consegüent pèrdua de drets laborals tant, s'ha produït una massiva destrucció d'ocupació i una forta devaluació salarial que ha empobrit a milions de treballadors/es, on el 60% de la població assalariada cobra menys de 1.000 euros al mes.

Mentrestant la desigualtat es dispara tant a Catalunya com a Espanya, com a conseqüència de la transferència de rendes des de la majoria de la població empobrida a l'elit enriquida resultant de les polítiques injustes aplicades.

Darrere d'aquestes realitats i les seves xifres es troben persones i famílies, i el dolor, l'angoixa i la desesperança de milions de persones.

Per a les organitzacions i entitats que promouen aquest FORUM d’alternatives a l'atur, la pobresa i la desigualtat no són malediccions bíbliques, ni conseqüències inevitables i irreversibles de l'ordre econòmic, sinó el resultat d'un sistema econòmic injust i per tant susceptible de modificar-se, canviar-se, a través de l'aplicació d'altres polítiques i alternatives.

Els objectius del FÒRUM a més d'aprofundir en les dimensions de l'atur, la pobresa i la desigualtat, conèixer les seves causes i els seus responsables, és avançar mitjançant el diàleg i el debat de les organitzacions, moviments i plataformes socials participants en la recerca de les solucions i alternatives al "desordre" econòmic, social i polític existent, així com organitzar el suport a les accions i iniciatives d'acció i mobilització que s'acordin en el marc dels tallers i seminaris, sempre amb el lema de "rescatar les persones" i la finalitat de construir una societat més justa, igualitària, solidària i democràtica.

Convidem doncs a les persones, entitats, organitzacions i moviments sensibles i identificats amb els seus objectius a organitzar i col.laborar amb el FÒRUM, que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona el 2015 (pendent de fixar la data entre març i abril).

Grup promotor FÒRUM D'ALTERNATIVES A L'ATUR LA POBRESA I LA DESIGUALTAT


(castellano)

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL FORUM DE ALTERNATIVAS AL PARO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

Los tres jinetes del desastre social, el paro, la pobreza y la desigualdad, galopan desbocados azuzados por las políticas nefastas de ajuste y austeridad impuestas por las instituciones de la UE y aplicadas por gobiernos serviles.

El drama del desempleo en Catalunya afecta a más de 726.100 personas y en España 5.427.700 según la última EPA, una gran parte de las cuales han agotado prestaciones y subsidios. Sin trabajo e ingresos la pobreza crece sin cesar, para cientos de miles de familias se convierte en crónica y severa. Con la última reforma laboral y la pérdida de derechos laborales consiguiente, se ha producido una masiva destrucción de empleo y una fuerte devaluación salarial que ha empobrecido a millones de trabajadores/as, donde el 60% de la población asalariada cobra menos de 1.000 euros al mes.

Mientras tanto la desigualdad se dispara tanto en Catalunya como en España, como consecuencia de la transferencia de rentas desde la mayoría de la población empobrecida a la élite enriquecida como consecuencia de las políticas injustas aplicadas.
Detrás de estas realidades y sus cifras se encuentran personas y familias, y el dolor, la angustia y la desesperanza de millones de personas.
Para las organizaciones y entidades que promueven este FORUM el paro, la pobreza y la desigualdad no son maldiciones bíblicas, ni consecuencias inevitables e irreversibles del orden económico, sino el resultado de un sistema económico injusto y por tanto susceptible de modificarse, cambiarse, a través de la aplicación de otras políticas y alternativas.

Los objetivos del FORUM además de profundizar en las dimensiones del paro, la pobreza y la desigualdad, conocer sus causas y responsables, es avanzar mediante el diálogo y el debate de las organizaciones, movimientos y plataformas sociales participantes en la búsqueda de las soluciones y alternativas al “desorden” económico, social y político existente, así como organizar el apoyo a las acciones e iniciativas de acción y movilización que se acuerden en el marco de los talleres y seminarios, siempre con el lema de “rescatar las personas” y la finalidad de construir una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y democrática.

A organizar y colaborar con el FORUM, que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona en 2015 (pendiente de fijar la fecha entre marzo y abril) invitamos a las personas, entidades, organizaciones y movimientos sensibles e identificados con sus objetivos.

Grupo promotor FORUM DE ALTERNATIVAS AL PARO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

Etiquetes de comentaris: , , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma